Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MRI ΣΤΟΝ ΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Τα τελευταία 30 χρόνια έχει συντελεστεί μία τεράστια επανάσταση στη αντιμετώπιση του καρκίνου του ορθού,με σημαντική μείωση των ποσοστών τοπικής υποτροπής.Στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος σημαντικό ρόλο έπαιξε η καθιέρωση της ολικής εκτομής του μεσορθού καθώς και των ελεύθερων περιμετρικών ορίων εκτομής,στις απαραίτητες πρακτικές της χειρουργικής τεχνικής.

Στα πλαίσια αυτά είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δίνει ο ακτινολόγος με τη μαγνητική τομογραφία πυέλου με πρωτόκολλο ορθού,σε ότι αφορά την διήθηση ή όχι των περιμετρικών ορίων,την κατάσταση του μεσορθού,των λεμφαδένων του κλπ. κάτι που βοηθά τον σχεδιασμό για την εφαρμογή νεοεπικουρικής χημειο ακτινοθεραπείας ή όχι.

Στο πρόσφατο τεύχος του περιοδικού Annals of surgery, ο Battersby et al παρουσίασαν την μελέτη MERCURY II .Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για 326 ασθενείς από 14 διαφορετικά κέντρα της Δανίας,Γερμανίας,Σερβίας και Αγγλίας.Σε 279 ασθενείς έφθασαν στα τελικά συμπεράσματα της μελέτης. Οι ασθενείς αυτοί ήταν μέσης ηλικίας 65 έτη,35%ήταν γυναίκες.Οι συγγραφείς καθόρισαν σαν θετικό περιμετρικο όριο εκτομής απόσταση μικρότερη από 1mm του όγκου από την μεσορθική περιτονία.Έτσι σταδιοποίησαν τους όγκους σαν ασφαλείς ή μη ασφαλείς,ανάλογα με τη σχέση τους με το διαμεσοσφιγκτηριακό πλάνο,τον ηβοορθικό και την μεσορθική περιτονία,πάντα με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας.Με βάση λοιπόν τα δεδομένα αυτά πρότειναν άμεση επέμβαση σε όσους ασθενείς είχαν ασφαλή πλάνα από τη μαγνητική.Έτσι 124 ασθενείς(44%)είχαν θετικά στοιχεία από τη μαγνητική και προχώρησαν απευθείας στη επέμβαση.Αντίθετα ,103 ασθενείς είχαν μη ασφαλές μεσοσφιγκτηριακό πλάνο και 81% απ΄αυτούς έλαβαν νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία.Οι συγγραφείς πέτυχαν pCRM  θετικό μόνο σε  9% των ασθενών συμπεριλαμβανομένου και 1,6% των ασθενών με ασφαλές πλάνο από τη μαγνητική τομογραφία.Επίσης θετικά κυκλοτερή όρια εκτομής είναι πιο πιθανά ,σε πρόσθιους όγκους όπως και όταν υπάρχει διήθηση  αγγείων του μεσορθού.

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι με καλή επιλογή των ασθενών θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι επιπλοκές της νεοεπικουρικής θεραπείας ή της κοιλιοπερινεικής εκτομής σε ασθενείς με καλούς προγνωστικούς παράγοντες από τη μαγνητική τομογραφία με πρωτόκολλο ορθού,καθώς οι ασθενείς αυτοί θα μπορούσαν να οδηγηθούν άμεσα στο χειρουργείο για μια μεσοσφιγκτηριακή εκτομή του ορθού.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *